Witajśo k nam! Witajće k nam! Herzlich willkommen!

SORABICON prezentěrujo spušćobnu wědu wó rěcy, historiji a kulturje Serbow. Digitalny portal jo póbitowanje Serbskego instituta. Wopśimjeśa SORABICONA su pó modulach natwarjone a se dalej rozšyrjaju. Serbski kulturny leksikon DIGITALNJE pódajo zakładne informacije wó Serbach.

Dalej prezentěruju se wuslědki wšakich slěźeńskich projektow. Do pytańskeje funkcije portala zapśěgnjona Serbska bibliografija zwmóžnijo dokradne pytanje za literaturu wó Serbach.