Žrědła k serbskim stawiznam 1918–1945

Wobźěłał Clemens Heitmann

Serbski kulturny archiw jo jadnučki zjawny archiw za serbske a sorabistiske dokumenty a zběrki. W njom jo składowanych wjele dokumentow serbskego póchada, zawóstankow, aktow a dalšnych medijow wuznamnych wósobinow, zjadnośeństwow a institucijow. (dalšne informacije)

Paralelne abo pśeśiwne dalejdaśa žrědłow, kenž su w Serbskem kulturnem archiwje pśistupne, njenamakaju se cesto na jadnom zgromadnem městnje, ale su we wšakich archiwach a zběrkach rozdźělone. Modul „Žrědła k serbskim stawiznam 1918–1945“ jo se wuwił, aby se zajmcam pśeglěd wó wjelerakosći a wuznamje tych casy šyroko rozdrosćonych wobstatkow spśistupnił a komfortabelne zastupjenje do zaběry ze serbskimi stawiznami z pomocu žrědłow zmóžniło.

Hier finden Sie ausgewählte Bestandsinformationen, Verzeichnungsdaten und Digitalisate sorabistisch einschlägiger Unterlagen aus verschiedenen nationalen und internationalen Archiven. Zur Suche im Modul „Quellen zur sorbischen Geschichte 1918–1945“ gelangen Sie hier.

Toś ten projekt jo se zrealizěrował w ramiku wót Sakskeje akademije wědomnosćow koordinowanego a wót SMWK spěchowanego zgromadnego projekta Virtuelle Archive für die geisteswissenschaftliche Forschung (2017–2019).