Kulturny leksikon DIGITALNJE

Cover des 2014 erschienenen Sorbischen Kulturlexikons
Cover des 2014 erschienenen Sorbischen Kulturlexikons

Što běše serbski regiment? Hdy su wušli prěnje serbske knihi a wot kotreho časa wudawaja nakładnistwa serbsku literaturu? Hdy nasta mytos wo serbskim kuzłarju Krabaće? Što su wosebitosće Hornjeje a Delnjeje Łužicy, hornjo- a delnjoserbskeje rěče? Kotre konsekwency wurostu z brunicoweho hórnistwa? – Leksikony a encyklopedije słuža spěšnemu informowanju wo datach a mjenach, faktach a ličbach. Za serbsku kulturu a serbske stawizny předleži z lěta 2014 tajka popularna přiručka, „Serbski kulturny leksikon“, kotryž tučasny staw slědźenja na polu serbowědy systematisce wopisuje.

Kulturny leksikon, projekt Serbskeho instituta (wušoł w Ludowym nakładnistwje Domowina, Budyšin), skići we wjele wozjewjenjach rozbrojenu wědu wo serbskej mjeńšinje. We wjace hač 200 hesłach podawa dohlad do aktualneho stawa slědźenja hnydom wjacorych duchownych wědomosćow. Nimo sobudźěłaćerjow Serbskeho instituta wobdźěli so tójšto eksternych awtorow. Sorabistiske slědźenja a publikacije z doby rozswětlerstwa, wosebje pak ze zažneho 19. lětstotka, stajnje přiběrachu. Dźensa předleža spušćomne dopóznaća na wšelakich polach serbskich stawiznow, rěče, literatury abo ludowědy. Leksikon so wosebje na němske čitarstwo we a zwonka Łužicy měri. Wot hesła „Alphabet“ do „Zweisprachigkeit“ wobsahuje wón bytostne wuslědki sorabistiskeho slědźenja z tu- a wukraja.

Z digitalnej wersiju kulturneho leksikona ma so kruh recipientow dale powjetšić. Kóžde hesło w alfabetisce rjadowanej přiručce so z definiciju započina a skići potom nazorne wopisowanje tuchwilneho předmjeta. Biografiske a geografiske informacije wo kraju a narodźe so w konteksće temow wobjednawaja. Teksty ćišćaneje wersije su so po potrjebje snadnje wobdźěłali, mj. dr. su so wěcne zmylki skorigowali a přehlad fachoweje literatury je so aktualizował. Prawniskich přičinow dla so w digitalnej prezentaciji wšitke ilustracije z ćišća přewzać njehodźa, město toho steja alternatiwy ze Serbskeho kulturneho archiwa k dispoziciji. Najprjedy je jenož mało hesłow online přistupne; prezentacija cyłkowneho leksikona so přihotuje.