Serbske cyrkwinske žiwjenje w Lubinje

„Našeje serbskeje maćeršćiny“ dla. 50 dokumentow k stawiznam serbskeho cyrkwinskeho žiwjenja w Lubinje 1540-1791

Wobdźěłała Madlena Malinkowa

Předležeca edicija wobjimuje 50 dokumentow z wobłuka serbskeho cyrkwinskeho žiwjenja bjezwokrjesneho města Lubin w markhrabinstwje Delnja Łužica. Dokumenty pochadźeja z časa mjez 1540 a 1791 a pokazuja čas serbskeho ewangelsko-lutherskeho dušepastyrstwa w Lubinje. Editowane dokumenty pochadźeja ze zdźeržanych aktow Lubinskeje rady a Delnjołužiskeho konsistorija. Hłowny wuzwolenski kriterij za ediciju běše signifikantna wuprajiwosć wo wuwiću serbskeho cyrkwinskeho žiwjenja a, w tutym ramiku, serbskeje rěče. Zdobom je so spytało, na šěroki spektrum tekstowych družinow dźiwać.

K eděrowanym dokumentam přińdźeće tule

Dalše wobłuki: